Muay Viet
abc

Beginners
17-08-2022 17:33:51

 

Trong giai đon này, chun b th lc là yếu t ưu tiên.

 

Căng cơ & khởi động

Chạy 02 km

Chạy tốc độ

Nhảy dây

Di chuyển đánh

Bổ trợ hồi phục

 

Exercise (warm up)
Run 02 km
Speed Running back and forth
Rope Jumping
Shodow Boxing
Supplement for recovery

 

 

 

Comments