Muay Viet
abc

Intermediate
02-10-2022 11:17:55

Căng cơ & khởi động
Chạy 3 km
Chạy tốc độ
Nhảy dây
Di chuyển đánh
Đánh gió
Đánh dụng cụ
Bổ trợ hồi phục
Lịch sử Muay

 

Exercise (warm up)
Run 03 km
Speed Running back and forth
Rope Jumping
Shodow Boxing
Bag Work
Endurance
Supplement for recovery
History of Muay 

 

Comments