Muay Viet
abc

Advanced (Fighters)
17-08-2022 18:08:07

Căng cơ & khởi động
Chạy 5->7 km
Chạy tốc độ
Nhảy dây
Di chuyển đánh (nhanh)
Đánh gió
Đánh dụng cụ (mạnh + nhanh + bền)
Bổ trợ tạ
Tập đôi
............
Bổ trợ hồi phục

 

Exercise (warm up)
Run 05 > 07 km
Speed Running back and forth
Rope Jumping
Shodow Boxing
Bag Work
Endurance
Train techniques with the opponent
Wrestling with the opponent
........
Supplement for recovery 

 

Comments